สปอร์ต พูล ผล บอล เมื่อ คืน。 ผลบอลเมื่อคืน 888 ทุกลีก

removeClass "fancybox-lock" ,n. " ;if b[0]3 throw new Error "Bootstrap's JavaScript requires jQuery version 1. addClass "fancybox-margin" ,this. ',trigger:"hover focus",title:"",delay:0,html:! addClass "fancybox-container--closing" ,o. checkPositionWithEventLoop,this ,this. addEventListener c[--a],e,false ;else this. isDefaultPrevented return;this. find "input:visible,button:visible". loading" ;f " fancybox-loading". addClass "fancybox-show-caption " ,e. hasClass "fancybox-container" n. addClass "fancybox-enabled" ,n. ',closeTpl:' ',parentEl:"body",touch:! attr "aria-expanded","true" ,f. removeClass "fancybox-lock-test" ;f "". next ;break;case 80:case 32:t. attr "aria-describedby",g ,this. addClass "fancybox-overlay-fixed" ,this. setTimeout updateDropdownPosition, 300 : window. addClass "fancybox-slide--complete" ,t. easing[a] f,e[r],s[r]-e[r],i ;p. removeClass "fancybox-opened" ,b. webkitRequestAnimationFrame t. previous ;break;case 39:case 40:t. removeEventListener c[--a],e,false ;else this. removeClass "fancybox-show-controls" ,this. toggleClass "fancybox-is-modal",! removeClass "fancybox-enabled" ,n "body". tooltip throw new Error "Popover requires tooltip. scrollbarWidth:"",paddingRight:this. hasClass "active" return this. fancybox-slider-wrap" ,slider:e. 0,minWidth:0,minHeight:0,scrolling:"no",hasError:a,content:b. isInStateTrue return clearTimeout c. 0,opacity:"auto",margin:[44,0],gutter:30,infobar:! fancybox-container--closing" :first'. removeClass 'move-left move-right'. scrollLeft ,n " fancybox-noscroll". attr "aria-expanded","false" ,e. updateDropdown selectedDropdown, parseInt selectedDropdownHeight , selectedDropdownWidth, parseInt selectedDropdownLeft ; this. removeClass 'is-dropdown-visible'. hasClass "fancybox-slider" t. toggle,this ;else if "manual"! hasClass 'is-dropdown-visible'! removeClass "fancybox-slide--complete". toggleClass "fancybox-button--disabled",! removeClass "fade top bottom left right in" ,a. addClass "fancybox-show-controls". toggleClass "fancybox-show-infobar",! removeClass "fancybox-container--active". data-api","[data-slide-to]",e ,a window. css "border-left-width" 0 ,width:p. addClass "collapse in" [g] "" ,this. removeClass 'active' ; selectedDropdown. 0, openMethod:"zoomIn",closeEffect:"fade",closeSpeed:250,closeEasing:"swing",closeOpacity:! toggleClass "fancybox-show-buttons",! find 'button,:input,[tabindex],a:not ". hasClass "fancybox-overlay" return b. data "resetText",d[e] ,setTimeout a. css "border-top-width" 0 ,left:h.。

66

34